Turbidimetric determination of tin(IV) with 3-nitro-4-hydroxy-benzene-arsonic acid

P. Karsten, H.L. Kies, J.J. Walraven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

Small amounts (0.1–0.2 mg) of tin were determined quantitatively in the presence of 1000 times the amount of antimony. The method is based on the measurement of the turbidity caused by tin(IV) with 3-nitro-4-hydroxy-bcnzene-arsonic ; it has great specificity.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)355-359
Aantal pagina's5
TijdschriftAnalytica Chimica Acta
Volume7
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1952

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Turbidimetric determination of tin(IV) with 3-nitro-4-hydroxy-benzene-arsonic acid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit