Tunneling splittings in the S0 and S1 states of the benzoic acid dimer determined by high-resolution UV spectroscopy

I.M. Kalkman, C. Vu, M. Schmitt, W.L. Meerts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

39 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1788-1797
Aantal pagina's10
TijdschriftChemPhysChem
Volume9
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit