Tuning the LCST of poly(2-oxazoline)s by varying composition and molecular weight: Alternatives to poly(N-isopropylacrylamide)?

R. Hoogenboom, H.M.L. Thijs, M.J.H.C. Jochems, B.M. Lankvelt, van, M.W.M. Fijten, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

310 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The cloud point of copolymers of 2-ethyl-2-oxazoline and 2-n-propyl-2-oxazoline could be tuned from 25-ÝC to 100-ÝC by varying molecular weight and composition; the reversibility and concentration dependence of the cloud points were evaluated to assess the potential of these copoly(2-oxazoline)s as alternatives to poly(N-isopropylacrylamide).
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5758-5760
TijdschriftChemical Communications, ChemComm
Volume2008
Nummer van het tijdschrift44
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tuning the LCST of poly(2-oxazoline)s by varying composition and molecular weight: Alternatives to poly(N-isopropylacrylamide)?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit