Tuning the electronic effects of aromatic phosphorus heterocycles: An unprecedented phosphinine with significant P(π)-donor properties

A. Loibl, I. de Krom, E.A. Pidko, M. Weber, J. Wiecko, C. Müller

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Tuning the electronic effects of aromatic phosphorus heterocycles: An unprecedented phosphinine with significant P(π)-donor properties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen