Tuning the electronic effects of aromatic phosphorus heterocycles: An unprecedented phosphinine with significant P(π)-donor properties

A. Loibl, I. de Krom, E.A. Pidko, M. Weber, J. Wiecko, C. Müller

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Samenvatting

A hitherto unprecedented electronic situation has been observed for a substituted, pyridyl-functionalized phosphinine. In contrast to previous studies, this compound shows considerable π-donor properties as the result of the rather strong +M effect of the CH3S-substituent, changing the electronic properties of this low-coordinate and aromatic phosphorus heterocycle substantially. This journal is

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)8842-8844
Aantal pagina's3
TijdschriftChemical Communications
Volume50
Nummer van het tijdschrift64
DOI's
StatusGepubliceerd - 18 aug 2014

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Tuning the electronic effects of aromatic phosphorus heterocycles: An unprecedented phosphinine with significant P(π)-donor properties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit