TU/e onderzoekt verbindingen in prefab-betonconstructies

D.A. Hordijk, C.S. Kleinman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Er is een tendens waar te nemen dat aan universiteiten en hogescholen steeds minder middelen en daarmee capaciteit beschikbaar zijn voor het verzorgen van onderwijs en uitvoeren van onderzoek in constructieve vakken. Dit geldt ook voor het betononderwijs en -onderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven. De ondersteuning die de TU-Eindhoven krijgt van het ENCI-Studiefonds en de BFBN is daarom ook bijzonder welkom. Door de financiële ondersteuning is het mogelijk de studenten gedegen kennis van het construeren in beton bij te brengen en samen met studenten onderzoek uit te voeren. Eén van de speerpunten in het onderzoek betreft verbindingen in geprefabriceerde betonconstructies. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van een aantal uitgevoerde en lopende onderzoeken. Aansluitend hierop wordt in twee artikelen dieper ingegaan op respectievelijk een onderzoek naar de mogelijkheden voor droog stapelen en een onderzoek naar de effectiviteit van opruwmethodes bij aanstortvlakken in ZVB.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)69-71
Aantal pagina's3
TijdschriftCement
Volume57
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit