(Tu-P-20) Spinglass behaviour of zinc manganese selenide (Zn1-xMnxSe) and zinc manganese telluride (Zn1-xMnxTe) below percolation limit

A. Twardowski, C.J.M. Denissen, W.J.M. Jonge, de, A.T.A.M. Waele, de, M. Demianiuk, R. Triboulet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

43 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)251-253
TijdschriftActa Physica Polonica A
VolumeA71
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit