Truncation of the series expressions in the advanced ENZ-theory of diffraction integrals

S. Haver, van, A.J.E.M. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

80 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Truncation of the series expressions in the advanced ENZ-theory of diffraction integrals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie