Triplet-state photoexcitations of oligothiophene films and solutions

R.A.J. Janssen, L. Smilowitz, N.S. Sariciftci, D. Moses

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

154 Citaten (Scopus)
115 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1787-1798
TijdschriftJournal of Chemical Physics
Volume101
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit