Triplet-state photoexcitations and triplet-energy transfer in poly(3-alkylthiophene)/C60 solutions

R.A.J. Janssen, N.S. Sariciftci, A.J. Heeger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
64 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1343-1344
Aantal pagina's2
TijdschriftSynthetic Metals
Volume70
Nummer van het tijdschrift1-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit