Triplet-state phosphoryl biradicals

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
32 Downloads (Pure)

Samenvatting

The preparation and characterization using ESR of a phosphoryl biradical is described as a first example of a triplet-state molecule consisting of a m-phenylene unit with pendant radical centers on second-row atoms.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1833-1834
Aantal pagina's2
TijdschriftSynthetic Metals
Volume71
Nummer van het tijdschrift1-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Triplet-state phosphoryl biradicals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit