Triplet-state phosphinyl diradicals

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
79 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1919-1920
TijdschriftChemical Communications
Volume1996
Nummer van het tijdschrift16
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit