Triple junction polymer solar cells for photoelectrochemical water splitting

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

58 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Samenvatting

A triple junction polymer solar cell in a novel 1 + 2 type configuration provides photoelectrochemical water splitting in its maximum power point at V ˜ 1.70 V with an estimated solar to hydrogen energy conversion efficiency of 3.1%. The triple junction cell consists of a wide bandgap front cell and two identical small bandgap middle and back cells.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2932-2936
Aantal pagina's5
TijdschriftAdvanced Materials
Volume25
Nummer van het tijdschrift21
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Triple junction polymer solar cells for photoelectrochemical water splitting'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit