Triggering a new failure mechanism for polymers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

47 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Aantal pagina's1
StatusGepubliceerd - 17 dec 2016

Citeer dit