Trend estimation and regression analysis in climatological time series : an application of structural time series models and the Kalman filter

H. Visser, J. Molenaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

37 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)969-979
TijdschriftJournal of Climate
Volume8
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit