Transport of ground-state hydrogen atoms in a plasma expansion

S. Mazouffre, M.G.H. Boogaarts, I.S.J. Bakker, P.J.W. Vankan, R.A.H. Engeln, D.C. Schram

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)
130 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Transport of ground-state hydrogen atoms in a plasma expansion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie