Transport equations for the Wigner distribution function

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Equations have been derived which describe the transport of the Wigner distribution function in homogeneous and inhomogeneous media. In a weakly inhomogeneous medium, the transport equation can be formulated in geometrical optical terms as follows: along a geometrical optical light ray, the Wigner distribution function has a constant value.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1265-1272
Aantal pagina's8
TijdschriftOptica Acta
Volume26
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 1979

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transport equations for the Wigner distribution function'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit