Transmission of light through periodic arrays of square holes : from a metallic wire mesh to an array of tiny holes

J. Bravo-Abad, L. Martin-Moreno, F.J. Garcia-Vidal, E. Hendry, J. Gómez Rivas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)
118 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transmission of light through periodic arrays of square holes : from a metallic wire mesh to an array of tiny holes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen