Transitory Alliances: An Instrument for surviving turbulent industries?

G.M. Duysters, A.P. Man, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

82 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)49-58
TijdschriftR&D Management
Volume33
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit