Transient handover blocking probabilities in road covering cellular mobile networks

R.J. Boucherie, J. Wal, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)537-550
TijdschriftComputer Networks
Volume42
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit