Tracking of particles using TFM in gas-solid fluidized beds

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
79 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tracking of particles using TFM in gas-solid fluidized beds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science

Chemical Engineering