Trace analysis for halogenated hydrocarbons in gaseous samples by capillary gas chromatography. Part II: quantitative aspects and ECD calibration

T.H.M. Noij, P. Fabian, R. Borchers, C.A.M.G. Cramers, J.A. Rijks

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
159 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)149-156
TijdschriftChromatographia
Volume26
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit