Towards upgradeable infrastructure for low cost housing, a new design philosophy

P.A. Erkelens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's11
TijdschriftJournal of Engineering, Design and Technology
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit