Towards petabit/s all-optical flat data center networks based on WDM optical cross-connect switches with flow control

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)
10 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards petabit/s all-optical flat data center networks based on WDM optical cross-connect switches with flow control'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie