Towards optimal layout design of vertical-axis wind-turbine farms: Double rotor arrangements

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

42 Citaten (Scopus)
258 Downloads (Pure)

Zoekresultaten