Towards optimal layout design of vertical-axis wind-turbine farms: Double rotor arrangements

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

42 Citaten (Scopus)
258 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards optimal layout design of vertical-axis wind-turbine farms: Double rotor arrangements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering