Toepassing van het concept EPA als verbinding tussen professionele activiteiten en CanMEDS competentie gebieden

G. Spenkelink-Schut, Th. Cate, ten, H.S.M. Kort

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Inleiding: In dit pilotonderzoek zijn voor het specialisme Urologie de zogenaamde Entrustable Professional Aclivities (EPA's) geïdentificeerd van de Physician Assistant (PA). Ook zijn aan de hand van het CanMEDS (Canadian Medical Education Directions for Specialists, 2005) framework de kerncompetenties geanalyseerd. Methode: Urologen en PA's Urologie zijn met behulp van een semi-gestructureerde vragenlijst geinterviewd. De verzamelde data en uitkomsten van deze interviews zijn uitgewerkt tot een tweedimensonale matrix van EPA's en CanMEDS competenties. Deze matrix is vervolgens door vijf experts geanalyseerd op volledigheid van de EPA's en op toepassing van de competentiegebieden van het CanMEDS framework. De antwoorden op de in de interviews gestelde open vragen over de items supervisie en vertrouwen bij het delegeren van EPA's zijn geanalyseerd volgens de Grounded Theory benadering. Resultaten: In dit pilotonderzoek zijn 47 EPA's urologie gedetermineerd. De tweedimensionale matrix objectiveert de EPA's en de aan het CanMEDS framework gerelateerde kerncompetenties. Het leren uitvoeren van de EPA's door de PA vereist supervisie en vertrouwen van de uroloog. EPA's aanleren gaat volgens de opeenvolgende stappen: kennis uitvragen, demonstreren, uitvoeren onder begeleiding, tot hel uiteindelijk zelfstandig uitvoeren van de activiteiten. Bij het aanleren van een EPA dient de uroloog aanwezig te zijn ter observatie, bijsturing en beoordeling. Het opbouwen van wederzijds vertrouwen tussen uroloog en PA heeft tijd nodig en blijft een subjectief aspect. Naast een optimale communicatie is het aangeven van grenzen belangrijk. Conclusie en beschouwing: Het pilotonderzoek levert een empirisch gefundeerd model voor de samenhang tussen EPA's en CanMEDS competenties. Het resultaat is bruikbaar voor scholing van de PA Urologie; nader onderzoek is noodzakelijk.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)230-238
Aantal pagina's9
TijdschriftTijdschrift voor Medisch Onderwijs
Volume27
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - okt. 2008

Citeer dit