Time-slot interchanging using the crosspoint switch and a recirculating buffer

R. Geldenhuys, Zhuoran Wang, N. Chi, I. Tafur Monroy, A.M.J. Koonen, H.J.S. Dorren, F.W. Leuschner, G.D. Khoe, S. Yu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

Because of the low crosstalk of the CrossPoint switch, multiple recirculations are possible. This facilitates simplified time-slot interchange configurations that depend on less fiber-delay lines, and single time-slot granularity to enable a short total-delay time. Error-free time-slot interchange is demonstrated with a 10-Gb/s payload.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)897-900
Aantal pagina's4
TijdschriftMicrowave and Optical Technology Letters
Volume48
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Time-slot interchanging using the crosspoint switch and a recirculating buffer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit