Time resolved measurements of streamer inception in air

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

43 Citaten (Scopus)
245 Downloads (Pure)

Samenvatting

Images show how an ionization cloud forms at the needle electrode, how the cloud evolves into a shell, and how one or more streamers emerge from this shell and propagate.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)908-909
TijdschriftIEEE Transactions on Plasma Science
Volume36
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Time resolved measurements of streamer inception in air'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit