Time-Optimal path planning for differentially-driven mobile robot

M. Gajdusek, F. Solc

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)102-105
Aantal pagina's4
TijdschriftAT&P Journal
Volume2
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit