Three phase alternating current hydraulic automatic power transmission. Part 3

A. Hibi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Originele taal-2Engels
TijdschriftPower
Nummer van het tijdschriftNovember
StatusGepubliceerd - 1979
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit