Three-dimensional nonrigid MR-TRUS registration using dual optimization

Yue Sun, Jing Yuan, Wu Qiu, Martin Rajchl, Cesare Romagnoli, Aaron Fenster

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)1085-1095
Aantal pagina's11
TijdschriftIEEE Transactions on Medical Imaging
Volume34
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit