Thermodynamics of Alon II : phase relations

H.X. Willems, M.R.M.M. Hendrix, G. With, de, R. Metselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

116 Citaten (Scopus)
121 Downloads (Pure)

Samenvatting

The dependence of the lattice parameter of g-aluminum oxynitride (Alon) on its compn. was investigated. The width of the homogeneity of Alon varies with temp.: at 1850 Deg Alon is the stable phase between 66 mol% Al2O3 (lattice parameter 0.7953 nm) and 81 mol% Al2O3 (lattice parameter 0.7932 nm). This region becomes smaller at lower temps. At
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)339-346
TijdschriftJournal of the European Ceramic Society
Volume10
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1992

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Thermodynamics of Alon II : phase relations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit