Thermisch comfort onder niet-uniforme omgevingscondities

L. Schellen, B.R.M. Kingma, M.G.L.C. Loomans, M.H. Wit, de, W.D. Marken Lichtenbelt, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

4 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het thermische comfort van gebruikers is een belangrijke gebouwprestatie-indicator. Gedurende de ontwerpfase van een gebouw is het daarom van belang om het toekomstige comfort van de gebruikers adequaat te kunnen voorspellen. Een ander belangrijk aspect is het toekomstige energiegebruik van een gebouw. Echter, eerder onderzoek heeft aangetoond dat door toepassing van energiezuinige installatieconcepten het thermisch comfort van de gebruiker kan verslechteren. Door toepassing van dergelijke concepten kunnen niet-uniforme, zowel in de tijd als ruimtelijk, thermische omgevingscondities ontstaan. In het promotieonderzoek werd het thermisch comfort bestudeerd onder dergelijke niet-uniforme condities. Tevens werd onderzocht hoe het thermisch comfort onder dergelijke condities voorspeld kan worden. De resultaten laten zien dat met de huidige normen en richtlijnen het thermisch comfort onder niet-uniforme condities niet adequaat voorspeld kan worden wanneer lokale effecten (lokale huidtemperaturen en lokale sensaties) een significante invloed hebben. Een ander belangrijk aandachtspunt is de verschillen in thermische perceptie tussen verschillende subpopulaties (bijv. mannen vs. vrouwen). Voor het voorspellen van het thermisch comfort onder dynamische omstandigheden (veranderingen in de tijd) wordt een nieuwe aanpak gepresenteerd gebaseerd op de neurofysiologie van de thermische perceptie. Daarnaast wordt de toegevoegde waarde van het gebruik van een thermofysiologisch model (ThermoSEM) voor het voorspellen van het thermisch comfort in de gebouwde omgeving bediscussieerd.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)2-7
TijdschriftBouwfysica
Volume2013
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit