There are exactly 13 connected, cubic, integral graphs

F.C. Bussemaker, D.M. Cvetkovic

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

75 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)43-48
TijdschriftPublikacije Elektrotehnickog Fakulteta = Publications de la Faculté d'Electrotechnique de l'Université à Belgrade / Univerzitet u Beogradu
Nummer van het tijdschrift544-576
StatusGepubliceerd - 1976

Citeer dit