Theory of the formation of arches in bins

I.A.S.Z. Peschl

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

4 Citaten (Scopus)
55 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)423-434
TijdschriftJournal of Engineering for Industry : Transactions of the ASME
Nummer van het tijdschriftMay
StatusGepubliceerd - 1969
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit