Theoretical aspects of heterogeneous catalysis

R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
135 Downloads (Pure)

Samenvatting

Quantum chem. aspects of chem. bonding to metal surfaces are discussed with 58 refs. A Frontier Orbital Theory of chemisorption can be developed in which the group orbital local d. of states at the Fermi level replaces the HOMO and LUMO interactions familiar in org. or organometallic chem. Dissocn. of the H2 mol. and H atom recombination are discussed
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)253-274
TijdschriftProgress in Surface Science
Volume25
Nummer van het tijdschrift1-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1987

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Theoretical aspects of heterogeneous catalysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit