The ZnO/aqueous solution interface II. Mechanism of the slow process

H.F.A. Trimbos, H.N. Stein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
103 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)397-406
TijdschriftJournal of Colloid and Interface Science
Volume77
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit