The wind effect on sound propagation over urban areas: experimental approach with an uncontrolled sound source

Sai Charan Trikootam (Corresponding author), Maarten Hornikx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
110 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The wind effect on sound propagation over urban areas: experimental approach with an uncontrolled sound source'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Physics