The Wigner distribution function of partially coherent light

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

72 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Samenvatting

The concept of the Wigner distribution function is applied to stochastic signals, in particular to partially coherent light. Relations between the Wigner distribution function, the power spectrum and related subjects are formulated. Some inequalities for the Wigner distribution function are derived; one of these inequalities leads to the definition of an overall degree of coherence. The overall degree of coherence of a stochastic signal remains invariant when the signal propagates through a lossless linear system.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1215-1224
Aantal pagina's10
TijdschriftOptica Acta
Volume28
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 1981

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The Wigner distribution function of partially coherent light'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit