The water kinetics of superabsorbent polymers during cement hydration and internal curing visualized and studied by NMR

D. Snoeck, L. Pel, N. De Belie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

70 Citaten (Scopus)
167 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The water kinetics of superabsorbent polymers during cement hydration and internal curing visualized and studied by NMR'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen