The usefulness of evolutionary models for explaining innovation : the case of the Netherlands in the nineteenth century

J.W. Schot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

177 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)173-200
Aantal pagina's28
TijdschriftHistory and Technology
Volume14
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit