The use of an equivalent forces method for the experimental quantification of structural sound transmission in ships

M.H.A. Janssens, J.W. Verheij, D.J. Thompson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

67 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The use of an equivalent forces method for the experimental quantification of structural sound transmission in ships'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen