The two dimensional contact problem of a rough stamp sliding slowly on an elastic layer. Part II. Thin layer asymptotics

J.B. Alblas, M. Kuipers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)225-237
TijdschriftInternational Journal of Solids and Structures
Volume7
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1971

Citeer dit