The tritone paradox and the pitch range of the speaking voice : a dubious connection

B.H. Repp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  15 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)227-255
  TijdschriftMusic Perception
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit