The traveling salesman problem with few inner points

V.G. Deineko, M. Hoffmann, Y. Okamoto, G.J. Woeginger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

We propose two algorithms for the planar Euclidean traveling salesman problem. The first runs in O(k!kn) time and O(k) space, and the second runs in O(2kk2n) time and O(2kkn) space, where n denotes the number of input points and k denotes the number of points interior to the convex hull.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)106-110
TijdschriftOperations Research Letters
Volume34
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The traveling salesman problem with few inner points'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit