The time-dependent capacitated profitable tour problem with time windows and precedence constraints

P. Sun, L.P. Veelenturf, S. Dabia, T. van Woensel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

40 Citaten (Scopus)
216 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The time-dependent capacitated profitable tour problem with time windows and precedence constraints'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Engineering

Mathematics

Computer Science

Economics, Econometrics and Finance