The theory of a metal-insulator transition at zero temperature and features of the dielectric function in the Coulomb model of matter.

V.B. Bobrov, V.Y. Mendeleyev, S.A. Trigger, G.J.F. Heijst, van, P.P.J.M. Schram

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)457-464
TijdschriftHigh Temperature
Volume51
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit