The supremum of a Gaussian process over a random interval

K.G. Debicki, A.P. Zwart, S.C. Borst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)221-234
TijdschriftStatistics and Probability Letters
Volume68
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit