The structure of the papain molecule

J. Drenth, J.N. Jansonius, R. Koekoek, L.A.A.E. Sluyterman, B.G. Wolthers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

51 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)231-236
Aantal pagina's6
TijdschriftPhilosophical Transactions of the Royal Society of London, Series B: Biological Sciences
Volume257
Nummer van het tijdschrift813
DOI's
StatusGepubliceerd - 1970

Citeer dit